MUSIIKKITERAPIA

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, melodia, sointiväri, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten sekä psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.


Toiminnallinen musiikkiterapia -TMT on musiikkiterapiametodi/muoto, jonka peruslähtökohtana on kuntoutettavan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen ja tärkeitä tuettavia osa-alueita ovat kehonhallinta ja -hahmottaminen, hienomotoriset taidot, aistien yhteistoiminta, hahmotuskyky, ongelmaratkaisukyky sekä itseilmaisu ja luova toiminta. Kommunikointi tapahtuu terapiatilanteessa soittamalla sekä kehonkielen, ilmeiden ja eleiden välityksellä. Terapeutin instrumentti on piano terapiaan osallistujan soittaessa erilaisia lyömäsoittimia kuten rumpuja, symbaaleja sekä joitakin puhallinsoittimia. Terapiassa kehitetään asiakkaan kykyä hahmottaa ympäristöään ja toimia siinä tarkoituksenmukaisella tavalla.


Aktivoivassa musiikkiterapiassa käytetään hyväksi musiikin non-verbaalista luonnetta ja fysiologisia vaikutuksia tavalla, joka mahdollistaa myös vaikeavammaisen tai pitkäaikaissairaan asiakkaan terapian. Musiikin stimuloivan vaikutuksen avulla saavutettu kontakti asiakkaaseen, kommunikaatiokanavan avautuminen sekä asiakkaan lisääntynyt tietoisuus omasta fyysisestä ja psyykkisestä olemuksestaan luovat edellytykset myös muulle terapialle, kuntoutukselle ja opetukselle.


Tukea antavassa musiikkiterapiassa luodaan musiikillisia keinoja käyttäen myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Terapia perustuu musiikillisen vuorovaikutuksen lisäksi yleensä myös asioiden sanalliseen käsittelyyn. Terapian tarkoituksena on tukea asiakkaan vahvoja alueita, lisätä hänen itseluottamustaan ja kykyään selviytyä eri elämäntilanteista sekä auttaa häntä löytämään uusia tapoja ajatella ja toimia.


    Miten musiikkiterapiaan pääsee ?

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

Kela: https://www.kela.fi/henkiloasiakkaat